Ett äktenskapsförord är ett juridiskt bindande avtal mellan två äkta makar som nyligen har ingått äktenskap och haft ett kyrkligt eller borgerligt giftermål.

Juridiken bakom

Ett äktenskapsförord regleras i lag, närmare bestämt i äktenskapsbalken. Den kan ses som en efterträdare till giftermålsbalken eftersom detaljerna de båda emellan är snarlika. Ett äktenskapsförord ingås alltid mellan två personer som vill gifta sig, alltså betyder det att polygama äktenskap inte är tillåtna. Polygami är äktenskap med fler än två makar, något som av tradition inte har varit acceptabelt i Sverige. Det är inte heller tillåtet att immigrera till Sverige och förvänta sig att man på papperet ska kunna fortsätta vara gift med flera personer på en och samma gång.

Ett äktenskapsförord kan skrivas för både ett borgerligt och kyrkligt äktenskap, och rent principiellt spelar platsen för giftermålet ingen roll för äktenskapsförordets giltighet. Man kan även gifta sig utomlands och sedan återvända till Sverige för att lämna in [äktenskapsförord] till myndigheterna. Det finns inget som helst krav på att skriva ett äktenskapsförord, utan det är helt och hållet upp till makarna att avgöra. Då man måste vara myndig för att gifta sig innebär det att omyndiga inte får skriva äktenskapsförord eller gifta sig.

Vad ett äktenskapsförord innebär i praktiken

Ett äktenskapsförord är en överenskommelse av det bindande slaget som reglerar makarnas ekonomiska och bostadsmässiga förhållanden och förehavanden. I praktiken används det uteslutande ifall skilsmässa (upplösning av äktenskapet), endera partens död, endera partens försvinnande et cetera inträffar. Äktenskapsförordet ser till att utlovade saker fastställs. Det kan handla om att endera parten får rätt till en viss bostad eller en summa pengar. Även innehav av aktier och fastigheter kan beröras. Husdjur är en annan sak som det kan avtalas om. Däremot kan man inte lika lättvindigt bestämma över parternas gemensamma barn. Där krävs även andra lagar och dess regelverks innebörd.